Polityka prywatności serwisu jazdow.pl

 1. Słownik

  • Strony profilowe – podstrony serwisu jazdow.pl służące do prezentowania działalności organizacji reprezentowanych przez użytkowników, oraz udostępniania danych kontaktowych do tych organizacji. Indeks tych stron można znaleźć pod adresem: https://jazdow.pl/mapa
  • organizacja – organizacja, którą reprezentuje użytkownik. Wszystkie organizacje na stronie jazdow.pl działają na terenie Osiedla Jazdów, lub są członkami Partnerstwa Otwarty Jazdów
 2. Postanowienia ogólne

  Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem jazdow.pl

  Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznym jest:

  Stowarzyszenie Kulturotwórcze Miastodwa
  Krajewskiego 1/41
  01-520 Warszawa
  NIP: 5213649684
  REGON: 146688463
  KRS: 0000460862

Stowarzyszenie Kulturotwórcze Miastodwa jest również operatorem serwisu jazdow.pl.

 1. Sposób zbierania danych osobowych

  Dane osobowe zbierane w serwisie jazdow.pl są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, lub w trakcie kontaktu email lub telefonicznego.

 2. Zakres zbieranych danych osobowych

  zbierane są następujące dane osobowe użytkowników:

  • imię i nazwisko
  • nazwa organizacji
  • adres prowadzenia działalności organizacji
  • adres email organizacji
  • numer telefonu organizacji
  • adres strony internetowej organizacji
  • adresy kont społecznościowych organizacji (facebook.com)
 3. Cel zbierania danych

  Dane osobowe użytkowników są zbierane w celu utworzenia stron profilowych organizacji, które ci użytkownicy reprezentują.

  Dane użytkowników, którzy zdecydowali się na założenie stron profilowych w serwisie jazdow.pl są przetwarzane za ich zgodą.

 4. Udostępnianie danych osobowych

  Wszystkie dane osobowe użytkowników wymienione pkt. 4 będą udostępnione publicznie na stronach profilowych

 5. Kontakt

  Operator serwisu jazdow.pl będzie się kontaktował z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie, w sprawach dotyczących ich stron profilowych.

 6. Zmiana danych

  Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, a także usunąć swoje dane z serwisu przesyłając dyspozycję do operatora serwisu jazdow.pl e-mailem na adres: kontakt@miastodwa.org

 7. Pliki cookies

  Pliki cookies w serwisie jazdow.pl są wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie serwisu. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: google privacy policy

  Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Operator serwisu jazdow.pl nie gwarantuje jednak poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

 8. Dane z serwisu Facebook

Na stronie jazdow.pl wyświetlane są wydarzenia, których organizatorem są organizacje zarejestrowanych użytkowników. Dane na temat tych wydarzeń pobierane są poprzez API ze strony facebook.com

 1. Zabezpieczenie danych

  Dane osobowe użytkowników wymienione w pkt. 4 są ogólnodostępne dla wszystkich odwiedzających serwis jazdow.pl. Dane umieszczone są na szyfrowanych serwerach, na prywatnych i publicznych repozytoriach serwisu gitlab.com i github.com

  Jedymi podmiotami mającymi dostęp do dokonywania zmian w danych osobowych są:

  • użytkownicy będącymi właścicielami danych
  • administrator danych
 2. Odpowiedzialność

  Operator serwisu jazdow.pl zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.

  Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec operatora serwisu jazdow.pl, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

  W serwisie jazdow.pl znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, operator serwisu jazdow.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

 3. Dane podmiotu zbierającego dane:

  Podmiotem zbierającym dane jest operator serwisu jazdow.pl:

  Stowarzyszenie Kulturotwórcze Miastodwa
  Krajewskiego 1/41
  01-520 Warszawa
  NIP: 5213649684
  REGON: 146688463
  KRS: 0000460862

 4. Zmiany w polityce prywatności

  Operator serwisu jazdow.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie https://jazdow.pl